เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ = Journal of nursing science and health
 ชื่อวารสาร  Journal of nursing science and health
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Journal of nursing science and health
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสามเดือน
 หมายเหตุ  เปลี่ยนชื่อมาจาก วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ISSN  0125-7021
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่ 33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53) ;ฉ.2 ปีที่ 33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54 ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54 ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.54 ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55 ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย. 55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (ต.ค. -ธ.ค. 2555) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58 ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ค-ก.ย.58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58) ;ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59) ;ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.59)
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.--คณะพยาบาลศาสตร์--วารสาร
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--วารสาร
 หัวเรื่อง  พยาบาล--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการสื่อสารด้วยแผ่นภาพต่อการได้รับการดูแลความต้องการและความคับข้องใจในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและแผ่นพับร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัย 0-1 ปีที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอักเสบ [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชายในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาวา กรณีศึกษา : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจนในพื้นที่ใกล้เมืองและไกลเมือง [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การรับรู้โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิงอีสานบริบทจังหวัดอุบลราชธานี [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การรับรู้การทำหน้าที่ครอบครัวด้านการดูแลสุขภาพของหญิงที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับบุคคลที่มีความพิการ : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่สะดือทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลบุณฑริก [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การทบทวนงานวิจัยทางพุทธศาสนากับสุขภาพจิตในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2552 [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร นวัตกรรมทางการพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยวัยเรียนที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลต่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลนครพิงค์ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การจัดการศึกษาทางการพยาบาล : สำหรับนักศึกษา generation Y [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะที 1 ของการคลอดหลังได้รับการบรรเทาปวด โดยใช้เทคนิคการหายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดก้นกบ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร พฤติกรรมรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาเครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความคิดความรู้สึกของเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การจัดการทางการพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Impact Factors ของวารสารทางการพยาบาลของต่างประเทศ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การคุมกำเนิดของวัยรุ่นที่มารับบริการที่หน่วยวางแผนครอบครัวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 3]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษา : ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิก่อนกำหนด [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประกอบสร้างทางสังคมของบิดามารดาในการแสดงออกถึงความปวดของเด็กในบริบทอีสาน [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการสร้างจิตภาพต่อความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัด [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอดความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยและบุคคลที่มีความพิการ [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 4]
 เชื่อมโยง*  วารสารการพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.57 (003473).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาบศาสตร์และสุขภาพ ป.34 ฉ. (ม.ค.-มี.ค.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.34 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.56)00260001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.38 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.58)004629.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.33 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.33 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.35 ป.3 (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.4 ต.ต.-ธ.ค.57 (003353).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.57 (003741).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.57 (003822).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.57(003881)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.38 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.58 (004332).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.38 ฉ.2 (เม.ย.-ก.ย.58)004747.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.38 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.58)005018.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.39 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59)005245.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.39 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.59)005361.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. ป.36 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.56 (003205).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วาสารพยาบาลศาสตร์ ป.35 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.59) (2559-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

14 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.59) (2559-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58) (2558-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58 (2558-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ค-ก.ย.58) (2558-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.58) (2558-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) (2558-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

14 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57) (2557-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

14 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57) (2557-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57) (2557-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) (2556-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 56) (2556-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

14 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.56) (2556-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 56) (2556-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

16 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (ต.ค. -ธ.ค. 2555) (2555-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54 (2555-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54 (2555-4-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55 (2555-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2555-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.54 (2554-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.53) (2554-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
ARRIVED
items = 3
ปีที่ 33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53) (2553-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

26 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

11 ดรรชนี
   [แสดง 23/23 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารพยาบาลศาสต..
Bib 13399108806

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2016. ULIBM