เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อวารสาร Journal of nursing science and health
 ชื่อเรื่อง
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ = Journal of nursing science and health
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Journal of nursing science and health
 พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-
 เลขเรียก (หาบนชั้น) SERIALS
 Frequency รายสามเดือน
 หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อมาจาก วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ISSN 0125-7021
 ห้องสมุดมี ปีที่ 33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53);ฉ.2 ปีที่ 33 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53);ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.53);ปีที่ 34 ฉบับที่ 1;ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54;ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54;ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.54;ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55;ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย. 55);ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.55);ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (ต.ค. -ธ.ค. 2555);ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.56);ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 56);ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 56);ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56);ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.57);ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57);ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57);ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57)
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.--คณะพยาบาลศาสตร์--วารสาร
 หัวเรื่อง การพยาบาล--วารสาร
 หัวเรื่อง พยาบาล--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของการสื่อสารด้วยแผ่นภาพต่อการได้รับการดูแลความต้องการและความคับข้องใจในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและแผ่นพับร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัย 0-1 ปีที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอักเสบ [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชายในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาวา กรณีศึกษา : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจนในพื้นที่ใกล้เมืองและไกลเมือง [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การรับรู้โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิงอีสานบริบทจังหวัดอุบลราชธานี [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การรับรู้การทำหน้าที่ครอบครัวด้านการดูแลสุขภาพของหญิงที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับบุคคลที่มีความพิการ : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่สะดือทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลบุณฑริก [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การทบทวนงานวิจัยทางพุทธศาสนากับสุขภาพจิตในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2552 [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร นวัตกรรมทางการพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยวัยเรียนที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลต่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลนครพิงค์ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การจัดการศึกษาทางการพยาบาล : สำหรับนักศึกษา generation Y [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะที 1 ของการคลอดหลังได้รับการบรรเทาปวด โดยใช้เทคนิคการหายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดก้นกบ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร พฤติกรรมรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาเครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความคิดความรู้สึกของเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การจัดการทางการพยาบาล [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร Impact Factors ของวารสารทางการพยาบาลของต่างประเทศ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การคุมกำเนิดของวัยรุ่นที่มารับบริการที่หน่วยวางแผนครอบครัวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษา : ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิก่อนกำหนด [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การประกอบสร้างทางสังคมของบิดามารดาในการแสดงออกถึงความปวดของเด็กในบริบทอีสาน [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการสร้างจิตภาพต่อความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอดความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยและบุคคลที่มีความพิการ [(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)]
 เชื่อมโยง* วารสารการพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.57 (003473).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาบศาสตร์และสุขภาพ ป.34 ฉ. (ม.ค.-มี.ค.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.34 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.54)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.56)00260001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.33 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.33 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.35 ป.3 (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.36 ฉ.4 ต.ต.-ธ.ค.57 (003353).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.57 (003741).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.57 (003822).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ป.37 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.57(003881)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. ป.36 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.56 (003205).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วาสารพยาบาลศาสตร์ ป.35 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ (วารสาร)
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00412
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลของการสื่อสารด้วยแผ่นภาพต่อการได้รับการดูแลความต้องการและความคับข้องใจในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ / ภารดี จันทร์อุ่ย
  •  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและแผ่นพับร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัย 0-1 ปีที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอักเสบ / ภรณี พราหมณ์กระโทก
  •  ผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชายในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน / อิงคฎา โคตนารา
  •  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาวา กรณีศึกษา : ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / ศรีเมือง พลังฤทธิ์
  •  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจนในพื้นที่ใกล้เมืองและไกลเมือง / ดารุณี จงอุดมการณ์
  •  การรับรู้โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้หญิงอีสานบริบทจังหวัดอุบลราชธานี / สุเพียร โภคทิพย์
  •  การรับรู้การทำหน้าที่ครอบครัวด้านการดูแลสุขภาพของหญิงที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง / รัตนาพร ศรีสารคาม
  •  การดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับบุคคลที่มีความพิการ : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล / บุญสืบ โสโสม
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่สะดือทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลบุณฑริก / หทัยวรรณ เสนาะพิณ
  •  การทบทวนงานวิจัยทางพุทธศาสนากับสุขภาพจิตในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2552 / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  พฤติกรรมรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า / สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี
  •  การบริหารจัดการคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลตามแบบแผนเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจผลลัพธ์ของผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม / สกลสุภา อภิชัจบุญโชค, สิทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย
2.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 002095
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย...แต่แสนลำบากในการเลิกดื่มสุรา / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน / ผ่องพรรณ อรุณแสง
  •  การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี / วาสนา ถิ่นขนอน, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด / วันเพ็ญ ไสยมรรคา
  •  การรับรู้อาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสาน : บริบทจังหวัดอุบลราชธานี / สุเพียร โภคทิพย์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล
  •  ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุกสารเคมี / กุลฑลีย์ บังคะดานธา
  •  ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความเข็มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับสารเคมี / มัลลิกา ทัดมาลา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  ผลการใช้เกมส์คำศัพท์หรรษา ในการเรียนวิชาการพยาบาพื้นฐาน(พบ.201) ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณพยาบาลศาสตร์แทคคอร์มิค มหาวิทยาลัพายัพ / กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
  •  จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ / เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  คุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้างในเมืองกวางดงสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yi Qin, ขนิษฐา นันทบุตร
  •  หัตถการแทงน้ำเกลือผู้ป่วยเด็ก : กลยุทธ์การพยาบาลสู่ความสำเร็ว / กนกจันทร์ เขม้นการ
  •  การออกกำลังแบบแอโรบิคสำผู้สูงอายุ / พิมพกา ปัญโญใหญ่
3.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 33 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 00570
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  เพราะความรับผิดชอบ : มิติด้านเพศภาวะกับวิชาชีพพยาบาล / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  การพัฒนาเครือข่ายการดูแลเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ / ปราณี ธีรโสภณ
  •  การพัฒนาการให้บริการสุขภาพสตรีเพื่อการดูแลสุขภาพเต้านม / รัตนาภรณ์ พงษ์ประจักษ์
  •  ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง / วิมล วงศ์หนู
  •  การลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดพยาบาลสุขภาพครอบครัวในปฏิบัติการวิจัย / ดารณี จงอุดมการณ์
  •  การอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นในครอบครัวอีสาน / พูลสุข ศิริพูล
  •  อัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำเมื่อแรกรับและระยะเวลาการมีอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดก่อนกำหนดหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / รัศมี งามเจริญ
  •  สถานการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ในจังหวัดนครพนม / เยาวลักษณ์ โพธิดารา
  •  ผลของการใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความปวดจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน / ทิพย์การัตน์ ไชยชนะแสง
  •  ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 / เกศิริ วุฒิวงศ์
4.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 00959
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
5.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 001118
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  นวัตกรรมทางการพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยวัยเรียนที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / กนิษฐา จอดนอก
  •  ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลต่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นงศ์รัตน์ พุทรา
  •  การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลนครพิงค์ / ภัคพร กอบพึ่งตน
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / นพพร จันทรเสนา
  •  ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / นุศรา ศรีคำเวียง
  •  การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล / ปุณณภา ศรีเมือง
  •  การจัดการศึกษาทางการพยาบาล : สำหรับนักศึกษา generation Y / เยาวลักษณ์ โพธิดารา
  •  ความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ
6.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 001246
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม / มนธิดา แสงเรืองเอก
  •  ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา / อรนุช เรืองขจร
  •  ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ / จินตนา สุวิทวัส
  •  ระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะที 1 ของการคลอดหลังได้รับการบรรเทาปวด โดยใช้เทคนิคการหายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดก้นกบ / ดาริกา วรวงศ์
  •  การพัฒนาเครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น / กงทอง ไพศาล
  •  ผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้บาดเจ็บที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / พนอ เตชะอธิก
  •  ความคิดความรู้สึกของเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การจัดการทางการพยาบาล / กนกจันทร์ เขม้นการ
  •  Impact Factors ของวารสารทางการพยาบาลของต่างประเทศ / มาริสา ไกรฤกษ์
  •  การคุมกำเนิดของวัยรุ่นที่มารับบริการที่หน่วยวางแผนครอบครัวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / เกสร เหล่าอรรคะ
7.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 34 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 001448
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในสถาบันการศึกษา : ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สุพรรณี สุมเล็ก
  •  ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิก่อนกำหนด / กุสุมา พรมมาหล้า
  •  การประกอบสร้างทางสังคมของบิดามารดาในการแสดงออกถึงความปวดของเด็กในบริบทอีสาน / ดารุณี จงอุดมการณ์
  •  ผลการสร้างจิตภาพต่อความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัด / ศิริพร อุตสาหพานิช
  •  การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / รัตนาวลี ภักดีสมัย
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอดความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด / ชนิดาภา เนียมปัชชา
  •  การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการดูแลที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยและบุคคลที่มีความพิการ / บุญสืบ โสโสม
  •  สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ / เงียมจิต แสงสุวรรณ
  •  การสร้างพลังอำนาจกับการจัดการโรคเรื้อรังในเขตชนบท / สุพัตรา บัวที
  •  การใช้หลักการคัมภีร์ศาสนาเพื่อการดูแลจิตวิญญาณตามบริบทสังคมวัฒนธรรมตะวันตก / พัชนี สมกำลัง
8.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 35 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001617
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
9.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 35 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 002243
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจประเมินด้วยเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แบบอิเลคทรอนิคส์ในระยะคลอด / ศุกลรัตน์ ชาญวิรัตน์, โสมภัทร ศรไชย
  •  ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้า ต่อเวลาในระยะที่1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก / นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์, ปราณี ธีรโสภณ, สมจิตร เมืองพิล
  •  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันระหว่างหญิงตั้งครรภ์ / ปัญจภรณ์ ยะเกษม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
  •  การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม / ปาริชาติ เยสุพรรณ์, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
  •  ผลขอลโปรแกรมการส่งเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเข็มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม / วรางคณา คำยิ่ง, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  การรับรู้และการจัดการอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง / พรประวีณ์ ชื่นใจเรือง, วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  •  การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย / เพ็ญนภา บุบผา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  การป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน บ้านทุ่งแต้ หมู่ 1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร / สุวคนธ์ พุดผ่อง, เพชรไสสว ลิ้มตระกูล
  •  ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาใหม่ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย / สุพร แก้วสุด, วภพาภร วรหาญ
  •  ผลของโปรแกรมการเล่านิทานร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ไดรับการฉีดวัคซีน / วรรณพา นามสีฐาน, เสาวนีย์ ตรีพุทธรัตน์
  •  การดูแลผู้รับบริการที่ติดยาเสพติดโดยนักสังคมสงเคราะห์ชุมชนชาวสวีเดน / กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
10.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 35 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 002427
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  เพศศึกษา : เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย / ศิริพร จิรวัฒน์กุล
  •  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย / เกศมณี มูลปานันท์, ขนิษฐา พิศฉลาด
  •  โรคซึมเศร้าวิเคราะห์ผ่านมุมมองเพศภาวะ / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  ชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในบริบทสังคม วัฒนธรรมภาคเหนือ / ปะราสี โอภาสนันท์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  •  การรับรู้และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค / ประสบสุข ศรีแสนปาง
  •  ประสบการณ์การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของพยาบาลครอบครัวการวิจัยเชิงคุณภาพ / ดารณี จงอุดมการณ์
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร / ศิริลักษณ์ ชินวุฒิ
  •  เปรียบเทียบการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคลิ้มหัวใจที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานระหว่างกลุ่มที่มีค่าการแข็งตัวของเลือดในช่วงและนอกช่วงการรักษา / นลักพร สืบเสาะ, ทรงขวัญ ศิลารักษ์
  •  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และครอบครัวในเขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย / สุภาณี ยอดสิน, เสาวคนธ์ วีระศิริ
  •  พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / อำภาพร นามวงศืพรหม
  •  การศึกษาภาวะ Neutropenia ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและ/ หรือรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / ทรงเดช ประเสริฐศรี, มนพร ชาติชำนิ
  •  ผลโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองต่อการรับรู้ความสมารถในเนื้อหาข้อสอบวิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ / พิสมัย วงศ์สง่า
  •  คุณภาพชีวิตในผูป่วยโรคหัวใจและหลอด: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและกลุ่มโรค / อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
  •  การบาดเจ็บของฝีเย็บในระยะคลอด / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
  •  การดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย / จินตนา สุวิทวัส
11.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 36 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 002620
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสมารถของตนเองในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดาต่อการรับรู้ความสมารถในการดูแลและบทบาทในการเป็นมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด / อัจฉรา วงศ์ษา, เสาวมาศ เถื่อนนาดี
  •  ผลของการให้สารละลายน้ำตาลซูโครสที่มีความเข็มข้นต่างๆ กันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำในทารกแรกเกิดครบกำหนด / สุพรรณี ชอบเรียบร้อย
  •  ผลของโปรแกรมให้ความรู้และการช่วยเหลือของญาติต่อความเจ็บปวด ความกลัว และความวิตกกังวลของผู้คลอดครรภ์แรก ในระยะที่หนึ่งของการคลอด / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
  •  ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพยาบาลอาสาสมัครในการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนทางหลอดเลือดดำกลาง / ปราณี อรุณพันธ์
  •  ประสบการณ์ส่งเสริมสร้างพลังอำนาจตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ประสบความผาสุกในชีวิต / ทัศนีย์ ขาว
  •  การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย / ดรุณี จงอุดมการณ์
  •  การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล / จอมพะจง เพ็งจาด, เต็มดวง บุญเปียมศักดิ์
  •  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการศึกษาจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ชลิตา ธนัฐธีรกุล, จิตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
  •  ผลการสอนเพศศึกษาที่เน้นมิติจิตวิญญาณต่อความรู้และเจตคติเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น / พัชนี สมกำลัง, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
  •  อยู่ดีมีสุข: การจัดการตนเองของผู้สูงอายุไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 / จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, สุพัตรา บัวที
  •  แนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพและปัจจัยกำหนดสังคมทางสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพโลกและประเทศไทย / ชลธิชา แก้วอนุชิต
  •  ภาวะซึกเศร้าในผู้สูงอายุ: ปัญหาสำคัญที่คนใกล้ชิดมองข้าม / วิรมณ กาสีวงศ์
  •  กาทำแท้งในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: บทบาทของพยาบาล / นิธินันท์ มหาวรรณ
  •  การประเมินความเศร้าโศกในเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง / เนตรฤทัย ภูนากลม
12.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 36 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 002814
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลของชุมชนสำหรับคนจนในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน / สุคนธ์ วรรธนะอมร, ขนิษฐา นันทบุตร
  •  ผลการแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ประยุกต์ใช้รูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อความรู้และทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อป้อวกัน ดูแล และฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง / ดารุณี จงอุดมการณ์
  •  การศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น / กล้าเผชิญ โชคบำรุง
  •  การบำบัดทางจิตรายบุคคลโดยใช้แนวคิดของซาร์เทียร์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า / คณพศ (พิทักกษ์) หินเมืองเก่า, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
  •  ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ดาสวรรณ์ บุญมณี, ผ่องพรรณ อรุณแสง
  •  การดูแลของชุมชนสำหรับคนจนในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน / สุคนธ์ วรรธนะ, ขนิษฐา นันทบุตร
  •  ผลการแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ประยุกต์ใช้รูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อความรู้และทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อปัองกัน ดูแล และฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง / ดารุณี จงอุดมการณ์
  •  การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อความสูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ / นุชจมาน แก้วระดี
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียงของแมกนีเซียมซัลเฟตในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง โรงพยาบาลอุดร / อรทัย ใจกว้าง, พักตร์วิไล ศรีแสง
  •  ผลการตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาวัยรุ่น / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
  •  การรับรู้พฤติกรรมเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม / ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
  •  ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเกย์ กะเทยไทย / พรเทพ แพรขาว
  •  ประสบการณ์ของผู้ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : กรณีศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภันน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / อังคณาช่วยค้ำ, วรุณศิริ ปราณีธรรม
  •  การส่งเสริมการดำเนินชีวิตเด็กปฐมวัยสำคัญและมีแนวทางอย่างไร? / แก้วกาญจน์ เลือรัมย์
  •  การประเมินผลการให้บริการเลิกบุหรี่ : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / สุนิดา ปรีชาวงษ์
  •  การพยาบาลจิตวิญญาณ : การเผชิญความตายอย่างผาสุกของผู้ป่วยระยะสุดท้าย / พัชนี สมกำลัง
13.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 36 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 003205
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล / จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย,ชลิดา ธนัฐธีรกุล
  •  การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม / ทัศนีย์ อรรถารส, เต็มดวง บุญเปียมศักดิ์
  •  ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต / ณัฎยา สมบัติ, วิไล เกิดผล
  •  การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา / ยุพเรศ โจมแพง, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน / วิจิตรา มีรัตน์, พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์
  •  ประสบการณ์การปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ / เรวัฒน์เอกวุฒิวงศา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  ประสบการณ์การปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน : การวิจัยเชิงคุณภาพในแกนนำสุขภาพครอบครัว / ดารณี จงอุดมการณ์ และคน อื่นๆ
  •  การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองและช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว / กฤตยา แสวงเจริญ และคนอื่นๆ
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด / อ้อยอิ่น อินยาศรี, พักตร์วิไล ศรีแสง
  •  การสังเคราะห์งานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549-2554 / สมรภพ บรรหารักษ์
  •  ผลของโปรแกรมการสเริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง / อภิฤดี อิทรพล, สุจิตรา ลิ่มอำนวยลาก
  •  การสนับสนุนค้ำจุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Ulin Generl Hosptal เมือง Banjarmasin ประเทศอินโดนิเซีย / ขนิษฐา นันทบุตร
  •  ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน : แนวทางการป้องกันและการจัดการ / ยุวดี สารบูรณ์, สุภาพ อารีเอื้อ
  •  การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น : การทำแท้งไม่ปลอดภัย / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
14.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 36 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 003353
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
15.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 37 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 003473
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของปู่/ ย่า/ ตา /ยายที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา / จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล, สุกัญญา ฆารสินธุ์
  •  ผลโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาทำงานนอกบ้าน / วรรษชล พิเชียนวิไล, นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา
  •  ผลของนวัตกรรมการดูแลเยื่อบุช่องปากอักเสบต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กป่วยวัยก่อนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัดระยะรักษาเข็มข้น / วรรษมน ปาพรม, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
  •  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการปวดศีรษะของวัยรุ่น / รุจา ภู่ไพบูลย์
  •  ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ของหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น / สุทธินันท์ สุบินดี, วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  •  ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, พัชรี จันทอง
  •  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการอาสาของชุมชน / กตติภูมิ ภญโย, ขนิษฐา นันทบุตร
  •  ความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและผู้ดูแลต่อการจัดการดูแลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / พูลสุข ศิริพูล, สุพฒนา ศักดิษฐานนท์
  •  คุณค่าผู้สูงอายุในวิถีชุมชนชนบท / นิลภา จีระรัตนวรรณะ, ขนิษฐา นันทบุตร
  •  พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาวะเชิงอัตวิสัยและตัวชี้วัดทางคลินิกที่คัดสรรในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว / เอื้อมพร ทองกระจาย
  •  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเมืองเหว จังหวัดทูเทียนเหว ประเทศเวียนนาม / ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล
  •  การใช้การบำบัดเสริมในการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเอสแอลอี / สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
  •  ทิศทางการวิจัยการส่งเสริมสุขภาพสตรี: แนวคิดการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะ / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ต่อการนับและการบันทึกลูกดิ้น / บุญมี ภูด่านงัว
  •  ความผาสุกทางจิตวิญญาณและการตายดี / บำเพ็ญจิต แสงชาติ
16.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 37 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 003741
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การพัฒนาระบบบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง / ไพจิตรา ล้อสกุลทอง, วรรณา ศรีธัญรัตน์
  •  การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน / จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, สุพรรณี สุมเหล็ก
  •  ผลของนวัตกรรมหน้ากากพ่นยาแสนสนุกร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับยาพ่นฝอยละอองบำบัด / เนตรฤทัย ภูนากลม, สมสมร เรืองวรบูรณ์
  •  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา : ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย / เนตรชนก แก้วจันทา
  •  ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพา เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มเข้าสู่ระยะสุดท้าย / ประกายแก้ว ศิริพูล, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
  •  การก่อกำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย : ก้าวอย่างสู่ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ / ดารุณี จงอุดมการณ์, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
  •  ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชาย / ชมพูนุท กาบคำบา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น / ทัศนีย์ อรรถารส
  •  ความชุกภาวะซึมเศร้า การรับรู้ปัญหา และรูปแบบการเผชิญปัญหาของกลุ่มหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุมนทิพย์ บุญเกิด, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มที่เป็นปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ
  •  Contraceptive use Behavior among Vietnamese Unmarried young Women Seeking Pregnancy Termination / Loan Thi Khanh, Pakvilai Srisaeng
  •  ชีวิต ความตาย และภาวะไตวาย: มุมมองของพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / เรวัตร เอกวุฒิวงศา
  •  การปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ: การภาวนาอธิษฐาตามหลักคริสต์ศาสนา / พัชนี สมกำลัง
  •  การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น บทบาทการป้องกันด้านเชิงรุกของพยาบาล / พิสมัย วงศ์สง่า, พัทยา แก้วสาร
  •  การป้องกันการตกเลือดใน 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด: บาบาทผดุงครรภ์ / สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
17.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 37 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 003822
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะลุกลาม / โศภิษฐ์ นามขำ, จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย
  •  ความต้องการของวัยรุ่นที่เจ็บป่วยด้วยโรคเอสแอลอี / สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์, พูลสุข ศิริพูล
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบางประการกับความเศร้าโศกของมารดาที่ยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกพิการแต่กำเนิด / สุกัญญา กรีติยุตานนท์
  •  ความเข็มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เยาวลักษณ์ โพธิดารา
  •  ประสบการณ์ความต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิษุอาพาธ : การศึกษาเชิงคุณภาพ / เรวัตน์ เอกวุฒิวงศา, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอสไอวีและผู้ติดเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ในเครือข่ายอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ / วิเชียร เขียวเข้ม, อรสา กงตาล
  •  แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / อรพินท์ นาคกล่อม, ลัฆวีปิยะบัณฑิกุล
  •  การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีการส่วนร่วมของชุมชน: เครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น / ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล
  •  อาจารย์พยาบาลที่นักศึกษารู้สึกมีความสุข : เป็นสะพานไม่ใช่กำแพง / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  •  การบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากอาการหูแว่ว: รายงานกรณีศึกษา / สุนันทา คำชมภู, ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์
  •  ความเศร้าโศกในเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง: การพยาบาลแบบองค์รวม / เนตรฤทัย ภูนากลม, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
  •  บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการให้ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ / บุญมี ภู่ด่านงัว
  •  สุนทรียสนทนา : สร้างสรรค์ปัญญาตน / ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์
18.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 37 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 003881
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การพัฒนาแบบประเมินทัศนคติต่อเพศภาวะ / สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
  •  การพัฒนาแบบวัดคุณภาพครอบครัวคนพิการไทย / ธีธากร มณีรัตน์
  •  ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ / น้ำทิพย์ ไพคำนาม, บำเพ็ญจิต แสงชาติ
  •  ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน / นงนุช เพ็ชรร่วง, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
  •  รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กวัยเดินของครอบครัวที่บริโภคสุราในชุมชนแออัด / จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล, อุษณี ศรีพุทธา
  •  รูปแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ / ชมนาด พจนามาตร์
  •  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
  •  การเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) โดยชุมชน / ชญาดา เนตร์กระจ่าง
  •  ความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลโฮดอง ประเทศเวียดนาม / Doan Thi Phong, Klaphachoen Shokebumroong
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลหลังหกลัมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลขอนแก่น / วิภา หาทอง, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาการตัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ / แสงมะลิ พลเวียง, พักตร์วิไล ศรีแสง
  •  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม / พัชรีภรณ์ แยงคำ, อุสาห์ ศุภรพันธ์
  •  โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเรื้อรัง: บทบาทพยาบาลในการคัดกรอง / ธิดารัตน์ วศะรงรอง
  •  การลดความคลาดเคลื่อนทางยา: การบริหารยาโดยใช้กระบวนการพยาบาล / โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
19.
วารสาร
(SERIALS ฉ.2 ฉ.2)
  Barcode: 00413
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารพยาบาลศาสต..
Bib 13399108806
Registered ULIB  Copyright 2015. uMedia v3