เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
ศรีนครินทร์เวชสาร = Srinagarind medical journal
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Srinagarind medical journal
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสองเดือน
 ISSN  0857-3123
 ห้องสมุดมี  ULIBM ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ;ปีที่ 26 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.54) ;ปีที่ 26 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54 ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55 ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย. 55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ( ก.ค.-ก.ย.55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ฉ.พิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2555) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.57) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ฉ.1 (พ.ค.-มิ.ย.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ฉ.1 (พ.ย.-ธ.ค.58)
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.--คณะแพทยศาสตร์.--วารสาร
 หัวเรื่อง  การแพทย์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังโคน [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์ระหว่างการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกท่อนำไข่ ช่องท้อง และการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก : รายงานเบื้องต้น [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2 [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ โดยวิธีประยุกต์ 2 แผลและวิธีมาตรฐาน 4 แผล [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ชั่วโมงของการทำงานแพทย์ดพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความทนทานของร่างกายหลังจากโปรแกรมการเดินในเด็กวัยรุ่นพิการทางกาย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการบริบาลเภสัชกรรมผูป่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ณ ร้านยาเภสัชกร ชูศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความครบถ้วนของการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการลงนามในใบยินยิมผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในเด็ก : ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : ทบทวนข้อมูล 9 ปี [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษานำร่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกระโหลกในการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกัดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร วิถีการส่งสัญญาณ P13K /Akt ในเซลล์มะเร็ง [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร แนวคิดการจัดการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การกู้ชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคมะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ : ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความเที่ยงของการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องเสียงจากแผ่นวีดิทัศน์ในผู้ป่วยที่มีตุ่มเนื้อของสายเสียง [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การสำรวจนโยบายในแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของคณะกรรมการการเภสัชกรรมและการบำบัดในประเทศไทย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายในโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษามารดาและทารกที่มีภาวะ Severe preeclampsia ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์แบบ Conventional (เดิม) และแบบ Expectant (ใหม่) [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร มะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เคมีบำบัดในผู้ป่วยตั้งครรภ์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งไทรอยด์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร มะเร็งท่อน้ำดีในไตรมาสสามของการตั้งครรภ์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 เชื่อมโยง*  วารสารกองการพยาบาล ป.41 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย. 57 (003503).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ1 (ม.ค.-ม.ค. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.54 (00744).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.54)100001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.6 (พ.ย.-ธ.ค.58)004755.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 ฉบับพิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.1 ม.ค.-ก.พ. 57 (003233)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.2 มี.ค.-เม.ย.57 (003347).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.3 พ.ค.-มิ.ย.57 (003500).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.5 ก.ย.-ต.ค.57 (003904).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.6 เม.ย.-ธ.ค.57 (004089).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.1 ม.ค.-ก.พ.58 (004201).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.2 มี.ค.-เม.ย.58 (004202).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.3 (พ.ค.-มิ.ย.58) 004583.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.4 (ก.ค.-ส.ค.58)004648.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.5 (ก.ย.-ต.ค.58)004649.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร. ป.28 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.56 (003089).pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
items = 9
ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย. 55)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
items = 2
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ( ก.ค.-ก.ย.55)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2555)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 56)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

11 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.56)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

19 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

4 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ฉ.1 (พ.ค.-มิ.ย.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 ฉ.1 (พ.ย.-ธ.ค.58)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศรีนครินทร์เวชสา..
Bib 13399108176

 
 
  Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. uMedia v3