เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
ศรีนครินทร์เวชสาร = Srinagarind medical journal
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Srinagarind medical journal
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสองเดือน
 หมายเหตุ  ยกเลิกการพิมพ์เล่มวารสารตั้งแต่มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้อ่านสามารถเลือกค้นคว้าโดยไม่เสียค่ใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์วารสาร
 ISSN  0857-3123
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53) ;ปีที่ 26 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.54) ;ปีที่ 26 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54 ;ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55 ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย. 55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ( ก.ค.-ก.ย.55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ฉ.พิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55) ;ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2555) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.56) ;ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.57) ;ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.57) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ฉ.1 (พ.ค.-มิ.ย.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.58) ;ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.58) ;ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค. 59) ;ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.59) ;ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.59)
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.--คณะแพทยศาสตร์.--วารสาร
 หัวเรื่อง  การแพทย์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังโคน [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์ระหว่างการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกท่อนำไข่ ช่องท้อง และการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก : รายงานเบื้องต้น [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2 [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ โดยวิธีประยุกต์ 2 แผลและวิธีมาตรฐาน 4 แผล [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ชั่วโมงของการทำงานแพทย์ดพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความทนทานของร่างกายหลังจากโปรแกรมการเดินในเด็กวัยรุ่นพิการทางกาย [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการบริบาลเภสัชกรรมผูป่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ณ ร้านยาเภสัชกร ชูศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความครบถ้วนของการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการลงนามในใบยินยิมผ่าตัด [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในเด็ก : ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : ทบทวนข้อมูล 9 ปี [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การศึกษานำร่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกระโหลกในการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกัดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร วิถีการส่งสัญญาณ P13K /Akt ในเซลล์มะเร็ง [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร แนวคิดการจัดการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การกู้ชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 1]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคมะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ : ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความเที่ยงของการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว [SERIALS --]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องเสียงจากแผ่นวีดิทัศน์ในผู้ป่วยที่มีตุ่มเนื้อของสายเสียง [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การสำรวจนโยบายในแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของคณะกรรมการการเภสัชกรรมและการบำบัดในประเทศไทย [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายในโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษามารดาและทารกที่มีภาวะ Severe preeclampsia ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์แบบ Conventional (เดิม) และแบบ Expectant (ใหม่) [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร มะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เคมีบำบัดในผู้ป่วยตั้งครรภ์ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งไทรอยด์ [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร มะเร็งท่อน้ำดีในไตรมาสสามของการตั้งครรภ์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย [SERIALS -- ปีที่ 27 ฉบับที่ 2]
 เชื่อมโยง  วารสารศรีนครินทร์เวชสารออนไลน์
 เชื่อมโยง*  วารสารกองการพยาบาล ป.41 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย. 57 (003503).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ1 (ม.ค.-ม.ค. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.54 (00744).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.54)100001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.6 (พ.ย.-ธ.ค.58)004755.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 ฉบับพิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.1 ม.ค.-ก.พ. 57 (003233)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.2 มี.ค.-เม.ย.57 (003347).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.3 พ.ค.-มิ.ย.57 (003500).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.5 ก.ย.-ต.ค.57 (003904).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.6 เม.ย.-ธ.ค.57 (004089).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.1 ม.ค.-ก.พ.58 (004201).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.2 มี.ค.-เม.ย.58 (004202).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.3 (พ.ค.-มิ.ย.58) 004583.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.4 (ก.ค.-ส.ค.58)004648.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.30 ฉ.5 (ก.ย.-ต.ค.58)004649.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.31 ฉ.5 (ก.ย.-ต.ค. 59)005428.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.31 ฉ.1 (ม.ค.-ก.พ.59)004883.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร ป.31 ฉ.4 (ก.ค.-ส.ค.59)005399.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  ศรีนครินทร์เวชสาร. ป.28 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.56 (003089).pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.59) (2559-11-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

14 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.59) (2559-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค. 59) (2559-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.58) (2558-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

11 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.58) (2558-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

11 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.58) (2558-7-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

9 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ฉ.1 (พ.ค.-มิ.ย.58) (2558-5-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.58) (2558-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.58) (2558-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

10 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.57) (2557-11-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

4 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.57) (2557-10-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.57) (2557-8-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 57) (2557-8-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.57) (2557-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.57) (2557-2-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56) (2556-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

19 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.56) (2556-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56) (2556-4-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

17 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 56) (2556-3-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

11 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2555) (2555-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

15 ดรรชนี
ARRIVED
items = 2
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ( ก.ค.-ก.ย.55) (2555-9-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย. 55) (2555-6-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

13 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55 (2555-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

12 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54) (2554-12-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
  1 2 [2]   [แสดง 24/26 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศรีนครินทร์เวชสา..
Bib 13399108176

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2016. ULIBM