เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
ศรีนครินทร์เวชสาร = Srinagarind medical journal
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Srinagarind medical journal
 พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เลขเรียก (หาบนชั้น) SERIALS
 Frequency รายสองเดือน
 ISSN 0857-3123
 ห้องสมุดมี ปีที่ 25 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.53);ปีที่ 2 3ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.51);ปีที่ 24 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.52);ปีที่ 24 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.52);ปีที่ 24 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.52);ปีที่ 25 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.53);ปีที่ 25 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.53);ปีที่ 26 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.54);ปีที่ 26 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554);ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54;ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54);ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55;ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ( เม.ย.-มิ.ย. 55);ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ( ก.ค.-ก.ย.55);ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ฉ.พิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55);ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2555);ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 56);ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.56);ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.56);ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.56);ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.57);ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.57);ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 57);ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.57);ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.57);ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.57)
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.--คณะแพทยศาสตร์.--วารสาร
 หัวเรื่อง การแพทย์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังโคน [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์ระหว่างการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกท่อนำไข่ ช่องท้อง และการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก : รายงานเบื้องต้น [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2 [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ โดยวิธีประยุกต์ 2 แผลและวิธีมาตรฐาน 4 แผล [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ชั่วโมงของการทำงานแพทย์ดพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความทนทานของร่างกายหลังจากโปรแกรมการเดินในเด็กวัยรุ่นพิการทางกาย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการบริบาลเภสัชกรรมผูป่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ณ ร้านยาเภสัชกร ชูศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความครบถ้วนของการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการลงนามในใบยินยิมผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในเด็ก : ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : ทบทวนข้อมูล 9 ปี [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การศึกษานำร่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกระโหลกในการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกัดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร วิถีการส่งสัญญาณ P13K /Akt ในเซลล์มะเร็ง [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร แนวคิดการจัดการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การกู้ชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร โรคมะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ : ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความเที่ยงของการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องเสียงจากแผ่นวีดิทัศน์ในผู้ป่วยที่มีตุ่มเนื้อของสายเสียง [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การสำรวจนโยบายในแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของคณะกรรมการการเภสัชกรรมและการบำบัดในประเทศไทย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายในโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษามารดาและทารกที่มีภาวะ Severe preeclampsia ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์แบบ Conventional (เดิม) และแบบ Expectant (ใหม่) [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร มะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร เคมีบำบัดในผู้ป่วยตั้งครรภ์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งไทรอยด์ [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร มะเร็งท่อน้ำดีในไตรมาสสามของการตั้งครรภ์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย [(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)]
 เชื่อมโยง* วารสารกองการพยาบาล ป.41 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย. 57 (003503).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย. 55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ1 (ม.ค.-ม.ค. 56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.54.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.54 (00744).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.26 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.54)100001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารศรีนครินทร์เวชสาร ป.28 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.56)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.3 ฉบับพิเศษ (ก.ค.-ก.ย.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.27 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.55)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.1 ม.ค.-ก.พ. 57 (003233)0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.2 มี.ค.-เม.ย.57 (003347).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.3 พ.ค.-มิ.ย.57 (003500).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.4 ก.ค.-ส.ค.57 (003905).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.5 ก.ย.-ต.ค.57 (003904).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร ป.29 ฉ.6 เม.ย.-ธ.ค.57 (004089).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* ศรีนครินทร์เวชสาร. ป.28 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.56 (003089).pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ (วารสาร)
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00379
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว / สมฤทัย บุญชูดวง
  •  ลักษณะทางคลินิกและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหนังแข็งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล
2.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00381
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
3.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00382
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
4.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00380
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
5.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00383
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
6.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00384
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
7.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 0051
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว / แก้วลดายุพกรณ์
  •  ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ / พรทิพย์ เจียมบุญศรี
  •  ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังโคน / พิรุณี สัพโส
  •  การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต / พิมพ์ภา ราชขวัญ
  •  ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร / สุวรรณี จรุงจิตรอารี
  •  การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี / อนุสรณ์ สนิทชน
  •  การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์ระหว่างการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกท่อนำไข่ ช่องท้อง และการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก : รายงานเบื้องต้น / สุรางค์ทิพย์ ตั้งวิจิตร
  •  ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2 / ดุษฎี มุสิกโปดก
  •  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 / จงเจริญ เมตตา
8.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00573
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
9.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00744
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
10.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 26 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 001028
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
11.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 26 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 001317
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
12.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001454
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ โดยวิธีประยุกต์ 2 แผลและวิธีมาตรฐาน 4 แผล / จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
  •  ชั่วโมงของการทำงานแพทย์ดพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข / ประนอม บุพศิริ
  •  ความทนทานของร่างกายหลังจากโปรแกรมการเดินในเด็กวัยรุ่นพิการทางกาย / จิตรดา ประเสริฐนู
  •  ผลการบริบาลเภสัชกรรมผูป่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ณ ร้านยาเภสัชกร ชูศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / ครองขวัญ ดวงพาวัง
  •  ความครบถ้วนของการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการลงนามในใบยินยิมผ่าตัด / ปาริชาต สากระจาย
  •  การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในเด็ก : ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น / อัมพร แจ่มสุวรรณ
  •  โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : ทบทวนข้อมูล 9 ปี / ณัฐติยา เตียวตระกูล
  •  การศึกษานำร่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกระโหลกในการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน / ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
  •  ประโยชน์ของวิธีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพิ่มเติมในการวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกัดทับบริเวณข้อมือในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากเบาหวาน / ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
  •  วิถีการส่งสัญญาณ P13K /Akt ในเซลล์มะเร็ง / สุพักตร์ โยไธสง
  •  แนวคิดการจัดการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / วราภรณ์ เชื้ออินทร์
  •  การกู้ชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ / พลพันธ์ บุญมาก
13.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 001680
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  โรคมะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ : ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / โกสินทร์ วิระษร
  •  ความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อการให้บริการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล
  •  ความเที่ยงของการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน / สาวิตรี วงษ์ษา
  •  ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ / ชบาไพร สุขกาย
  •  ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องเสียงจากแผ่นวีดิทัศน์ในผู้ป่วยที่มีตุ่มเนื้อของสายเสียง / กัลยาณี มกราภิรมย์
  •  การสำรวจนโยบายในแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของคณะกรรมการการเภสัชกรรมและการบำบัดในประเทศไทย / พัชราภรณ์ สุดชาฎา
  •  ผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายในโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร
  •  เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษามารดาและทารกที่มีภาวะ Severe preeclampsia ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์แบบ Conventional (เดิม) และแบบ Expectant (ใหม่) / นฤมล ภมะราภา
  •  คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล / อนันต์ อุดมพรประภา
  •  มะเร็งในระหว่างการตั้งครรภ์ / โกสินทร์ วิระษร
  •  เคมีบำบัดในผู้ป่วยตั้งครรภ์ / โกสินทร์ วิระษร
  •  บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งไทรอยด์ / กรรณิกา ชาธรรม
  •  มะเร็งท่อน้ำดีในไตรมาสสามของการตั้งครรภ์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย / โกสินทร์ วิระษร
14.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 002130
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  มะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น / สุรพล เวียงนนท์, กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง, สุพจน์ คำสะอาด
  •  มะเร็งท่อน้ำดี: ประสบการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / วัชรพงศ์ พิทธิสวัสดิ์
  •  การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี / ณรงค์ ขันตีแก้ว, เอก ปักเข็ม
  •  การรักษาด้วยเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีที่ไม่สมารถผ่าตัดได้และระยะแพร่กระจาย / เอื้อมแข สุขประเสริฐ
  •  กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในระดับโมเลกุล 1 : ปฏิสัมพันธ์การตอบสนองจากโฮสต์ตอพยาธิใบไม้ตับ / กิตติ อินทุยศ, สมชาย ปิ่นละออ, พวงรัตน์ ยงวณิชย์
  •  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็งท่อน้ำดี / จริยา หาญจนวงศ์
  •  การควบคุมเหนือพันธุกรรมในมะเร็งท่อน้ำดี / ฤทัยรัตน์ ศรีรักษา, เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
  •  ผลของเคอร์คูมินต่อการติดพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ลดลอง / สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม, สมชาย ปิ่นละออง, ธิดารัตน์ บุญมาศ
  •  เป้าหมายใหม่ของเคมีป้องกันในมะเร็งท่อน้ำดี / เอื้อมเดือน ประวาฬ, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
  •  สารบ่งชี้ชีวภาพของมะเร็งท่อน้ำดี: สถานภาพปัจจุบัน / อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
  •  เภสัชพันธุศาตร์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาต่อความเสียงมะเร็งท่อน้ำดี / วีรพล คู่คงวิริพันธุ์, เอื้อมเดือน ปลาวาฬ
  •  แนวคิดด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ / ณรงค์ ขันตีแก้ว, พวงรันต์ ยงวณิชย์
15.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 001890
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
16.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 27 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 002178
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมปลายกับผลการเรียนชั้นเตรียมแพทย์ / ประนอม บุพศิริ
  •  ผลลัพธ์ของ Surin sepsis teratment protocol ในการจัดการดูแลรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด / ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จิตติพร วิชิตธงไชย
  •  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารในสตรีตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ขณะที่ตั้งครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลตติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น / เฉลิมพร ถิตย์ผาด, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
  •  ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมโดยใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วย โรงพยาบาลอุดรธานี / สุรีพร อัยแก้ว, เบญจา มุกตพันธุ์
  •  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีการระบาดกับหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาดในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / ฤทัย สมบัติสวัสดิ์, นิรมล เมืองโสม
  •  ผลของโปรงแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ณิภารัตน์ บุญกุล, รุจิรา ดวงสงค์
  •  ประสิทธิผลของการประยุทต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / วราภรณ์ เหลาหอม, จุฬาภรณ์ โสตะ
  •  ผลของโปรแกรมอดบุหรี่ในผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลทันตรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จิดาภา อุดมเมฆ, จุฑาภรณ์ โสตะ
  •  บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในการให้บริการเภสัชกรรมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม / นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
  •  การเปรียบเทียบระดับเมลาโทนิน คุณภาพในการนอนหลับ และความตื่นตัวในการทำงานระหว่างพยาบาลที่ทำงานผลัดกลางคืนและกลางวัน / ปรียาภรณ์ พลายมี
  •  ผลของการเตรียมเลือดเพื่อผ่าตัดวิธีปกติ (Routine cross-match) สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมเต้านมกรณ๊ไม่เร่งด่วน ในด้านคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร / ดวงเนตร ลิตุ
  •  ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ดวงสมร ชาญก้วาง, วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข
  •  ความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรัง / สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย, พัชราภรณ์ สุดชาฎา
  •  องค์ประกอบและบทบาทของสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง(tumor microenvironment) / มาลินี ธานี, พวงรัตน์ ยงวณิชย์, วัชรินทร์ ลอยลม
17.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 28 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 002367
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  อุปกรณ์ภาพรังสีทรวงอกรูปทรงหมีแพนด้าสำหรับเด็ก / เพชรกร หาญพานิชย์
  •  รูปแบบการเจริญเติบโตในเด็กไทยที่มีน้ำหนักต่ำกว่าอายุครรภ์ / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรฟันให้เด็กอายุ 1-5 ปีของผู้ปกครองในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู / นฤชิต ทองรุ่งเรืองชัย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
  •  การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมโหสด นครหลวงเวียงจันทร์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วาสนา ธรรมวงศา, เบญจา มุกตพันธุ์
  •  การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกต่อการลดอาการปวดระบบประสาทในผู้ป่วยโรคไขสันหลัง / นิรันดร์ เงินแย้ม และคนอื่นๆ
  •  ความชุกและความสำคัญของการบกพบโรคอื่นนอกจากโรคหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ / ภัทรพงษ์ มกรเวส, นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมยีน hOGG1 (C1245G) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานและการสูบบุหรี่มือสอง / ศุภกร โฆศิริมงคล
  •  อุบัติการณ์กล้ามเนื้อ sternalis ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์
  •  การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดในถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดีทัศน์แบบแผลผ่าตัดรูเดียวกับการผ่าตัดด้วยกล้องวีดีทัศน์แบบสามรู / ขวัญชัย สุระเสียง
  •  การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้องวีดีทัศน์โดยวิธีการผ่าตัดผ่านทางรักแร้เต้านมและหน้าอกเต้านม / ขวัญชัย สุระเสียง
  •  หมอนรองศีรษะช่วยลดปริมาณรังสีในการตรวตเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง / จิรันธนิน เภารอด
18.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 28 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 002584
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 เมษายน 2558
  จอง
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป้องกันการตั้งครภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ชัชนัย ติยะไทธาดา, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
  •  ผลของการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวล ความรู้ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความผิดปกติที่จอตา / ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์
  •  ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ปวริศร์ อารยะสุขวัฒน์ และคณะ
  •  การตรวจกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่ห้องตรวจครรภ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / จำรัส วงศ์คำ
  •  การเกิด pueumothorax, hydrothorax หรือ hemothorax ระหว่างการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบเจาะผ่านผิวหนังเพื่อนำนิ่วออกจากไต ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / วิลาวัลย์ สมดี และคณะ
  •  ความชุกของภาวะบกพร่องของน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและโรคเบาหวานชนิดที่สองในประชากรวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศไทย / แพรว โคตรุฉิน
  •  ความชุกของภาวะโลหิตจาง ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคไตเรื้อรังร่วมด้วย / พัชราภรณ์ สุดชาฏา
  •  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนโดยอาสาสมัคร: การรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น / วริสรา ลุวีระ
  •  เวลามาตรฐานทางการทำงานและการกำหนดอัตรากำลังในงานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลวารินชำราบ / อนันต์ ไชยกุลพัฒนา
  •  ผลทางคลินิกของการใส่เรื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ในผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ภัทรพงษ์ มกรเวส
  •  ผลของโภชนศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยนหลอดเลือดหัวใจในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จิตติพร วิชิตธงไชย, สุวลี โล่วิรภรณ์
  •  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ธนชัย แสนสัง และคณะ
  •  ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น / พนัชพร จันทะผอง และคณะ
  •  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ต่อการใช้บริการของห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ธนัชพร วิศวไพศาล และคณะ
  •  นิติเวชคลินิกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ธิติชัย เวียงสิมมา
  •  ผลทางคลินิกของการทำ cardiac Resynchronzation ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ภัทพงษ์ มกรเวส
  •  การดูแลสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / วริสรา ลุวีระ
19.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 28 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 002868
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุน้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน
  •  ผลในระยะสั้นของการรักษาลิ้นหัวใจไมทรัลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ฐิติ จันทร์เมฆา
  •  การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 128 สไลซ์โดยวิธี prospective และ retrospective ECG-triggering / นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ, ภัทรพงษ์ มกรเวส
  •  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มารับบริการที่ห้องตรวจนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร
  •  การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค (ดีมาร์ด) โดยผู้ป่วยรายงานโดยตรง / พิชญานิน องค์ตระกูลอารี
  •  การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยออทิซึม / อนุวัตร อมตฉายา แลคณะ
  •  เจตคติและการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ของแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย / รสวันต์ อารีมิตร, ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
  •  ความชุกของการเกิดฝันผุในผู้ป่วยเด็กโรคอ้วนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น / วิลาวัลย์ วัระอาชากุล
  •  การเดินเร็วแบบยกแขนสูงกับความเครียดและสุขภาพในประชากรไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ / นริศรา เปรมศรี และคณะ
  •  ผลของการเย็บด้วยวิธีมิวโคสับคิวตาเนียสแบบต่อเนื่องในการผ่าตัดมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก / เมธี วงศ์เสนา
  •  ขมิ้นชัน สมุนไพรสำหรับนักกีฬาและคนทั่วไป / ประเวท เกษกัน
  •  ศักยภาพของเอนไซม์ไมอีโลเพอร์อกซิเดสเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจกรองโรคปริทันต์ / สุภาพร กลางประพันธ์ และคณะ
20.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 28 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 003089
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน VDR (Tru91) กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / ฉัตชญา ดลประสิทธิ์
  •  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษาในตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี / ทัศนวรรณ พลอุทัย
  •  การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น / ลัดดา ชมยินดี
  •  การประเมินผลการให้คำปรึกษาโดยวิธีการนับคาร์โบไฮเดรตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / รติรัตน์ กสิกุล
  •  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ / สมพงษ์ หามวงศ์
  •  ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลบ้านฝือ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี / สหรัฐ หมื่นแก้วคราม
  •  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น / อภิญญา อุตระชัย
  •  การศึกษาลักษณะภาพเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่แสดงมะเร็งแพร่กระจายมาที่ตับในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ และทวารหนักในโรงพยาบาลอุดรธานี / จีรพงษ์ แก้วระดี
  •  ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ / กนกอร ไชยคำ
  •  อุบัติการณ์ทางวิสัญญีภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / รัดดา กำหอม และคณะ
  •  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่แสดงการลุกลามเส้นเลือดคำพอร์ทัลของมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับชนิดนี้เป็นก้อนและมะเร็งเซลล์ตับในโรงพยาบาลอุดรธานี / จีระพงษ์ แก้วระดี
  •  ผลลัพธ์การจัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดก่ฬสินธุ์ / ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
  •  ความซุกของมะเร็งในโรคเกรฟส์ที่มีก้อนชนิดโคลด์โนดูลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ปริฉัคร ต. ศรีวงษ์ และคณะ
  •  ระบบการซ่อมแซมดีเอ็นเอ: บทบาทสำคัญในมะเร็ง / โกสินทร์ วิระษร
  •  ฤทธิ์ต้านมะเร็งของฟลาโวนอยด์: กลไกการออกฤทธิ์ / วิภพ สุทธนะ
  •  อุปกรณ์ช่วยเดิน / พุทธิพงษ์ พลคำฮัก
21.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 003233
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  /
  •  การศึกษาช่วงเวลาสั่งการถึงออกปฏิบัติการในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเปรียบเทียบระหว่างการเรียกด้วยวิทยุสื่อสารกับกระดิ่งสัญญาณ / กรกฎ อภิรัตน์วรากูล
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของผู้ป่วยในก้องฉุกเฉินเกิน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / กมลวรรณ เอี้ยงฮง
  •  ความเหมือนของแบบลายมือและจุดลักษณะสำคัญพิเศษของคูแฝดไทย / วรรณวิมล พันธุ็เพ็ง, สมทรง ณ นคร
  •  การพัฒนาและสำรวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคยเลิกบุหรี่: ระยะที่ 1 / ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
  •  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนของศูนย์เด็กเล็กวัดสุมังคลาราม จังหวัดยโสธร / ปิยธิดา บุตรกาล, รุจิรา ดวงสงค์
  •  การทบทวนการใช้ยา Liposomal Amphotericin B ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / รัชฎาพร สุนทรภาส
  •  การพัฒนาสื่อเอนิเมชั่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / พีรยา ศรีผ่อง
  •  ชนิดของนิ่วไตที่หลุดออกมาเองในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น / ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ
  •  ไขกระดูกฝ่อในระหว่างตั้งครรภ์: รายงานผู้ป่วย 1 ราย / สัญญา ปราบบริปูตลุง, สมชาย อินทรศิริพงษ์
  •  บทบาทสำคัญของเครือข่ายต้านออกซิเจนของวิตามินและเอนไซม์ / วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
  •  เภสัชวิทยาลและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาของยา clopidogrel / นนทญา นาคคำ
  •  ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารกลุ่ม Isothocyanates จากพืชผัก / อรอนงค์ ทัศดร, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
22.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 003347
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  โรคไตในเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : การศึกษานำร่อง / วิบูลย์ วีระอาชากุล
  •  ความสอดคล้องของลักษณะภาพกล่องเสียงขณะรู้สึกตัวและขณะหมดความรู้สึก: ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะใส่ท่อช่วยหายใจลำบากจากการส่องดูกล่องเสียงการรายงานเบื้องต้น / วราภรณ์ เชื้ออินทร์
  •  ผลของการผ่าตัดซ่อมแซมคอหอยหลังการผ่าตัดกล่องเสียงออกหมดในมะเร็งคอหอยส่วนล่าง : ประสบการณ์ 12 ปี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / วิทวัส เตชะบุณยรัตน์
  •  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ face shield และ pocket mask สำหรับบุคลากรการแพทย์ในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ / พลพันธ์ บุญมาก
  •  ยีน HLA-B 58:01 สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยาอัลโลพูรอนอลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี / อุษณีย์ คุณากรสิริ
  •  ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง / พาวุฒิ เมฆวิชัย, สุรินทร์ แซ่ตัง
  •  Acrylic Tc-99m Flood Field Phantom เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพเครื่องถ่ายภาพหัวใจสมามิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ
  •  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูญเสียหายของอุปกรณ์ทางวิสัญญี / วิลาวัลย์ สมดี
  •  ปัจจัยการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 ศูนย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น / สุธีรา ประดับวงษ์ และคนอื่นๆ
  •  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
  •  ทัศนคติ และการปฏิบัติทักษะการสื่อสารทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 / จิรฐา บุตรแก้ว, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
  •  การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้ธาตุเหล็กทางหลอดเลือดดำ เพื่อเป็นทางเลือกและหรือใช้เสริมการให้เลือดทดแทนในผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ : รายงานเบื้องต้น / ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
  •  ผลของการประคบแผลหัวนมด้วยลูกประคบเจลอุ่นแบบชื้นในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก / ธรรมลักษณ์ ชื่อสัตย์
  •  ประสิทธิภาพของการให้ 4 % Lidocaine ในการลดอาการปวดระหว่าง การนำวัสดุห้ามเลือดออกจากจมูก / พรเทพ เกษมศิริ
  •  การศึกษารายละเอียดของเลือดแดง External carotid, Maxillary และ Middle meningeal: การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด / อาทิตย์ ลีประโคน
  •  วิกฤตระบบประกันสุขภาพสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย / ณัฐธิดา จินดาพล
  •  ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง / โกสินทร์ วิระษร
23.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 3)
  Barcode: 003500
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ลักษณะอาชีพและปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคหืดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น / ดาริกา วอทอง
  •  การจัดการได้รับรังสีขณะใช้เครื่งฟลูออโรสโคปีย์ฉายรังสีแบบลูกคนคลื่นระหว่างการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี / วราภรณ์ ศิลาวิเศษ
  •  การศึกษานำร่องทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยโดยใช้การทดลองการลุกยืน 5 ครั้ง / พุทธิพงษ์ พลคำฮัก
  •  เคอร์คูมินลดการตอบสนองของหลอดเลือดต่อการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกในหลอดเลือดเซนเตอริกของหนูความดันเลือดปกติและความดันเลือดสูง / พวงรัตน์ ภักดีโชติ
  •  บุคลากรทางการแพทย์กับการรับสัมผัสยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยมะเร็ง / นิตยา นาจวง
  •  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / วนิดา พิมทา
  •  ความสมารถในการมีส่วนร่วมในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินโดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน / จรรยา ขวดทอง
  •  ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดช่องท้องส่วนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / สุธันนี สิมะจารึก
  •  การพัฒนาระบบการประสานรายการยาบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / เพียงเพ็ญ ชบาเทพาพร
  •  อุบัติการณ์ของการแพ้ยาชนิดมีผื่นและตุมหนองในโรงพยาบาลอุดรธานี / ปริญญา คนยัง, จิตรา ทัศนียกุล
  •  การศึกษาเปรียบเทียบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี / นรุตม์ นิวัฒนกาญจนา
  •  ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนราราชสีมา / ชลธิรา กางไธสง, รุจิรา ดวงสงค์
  •  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสมารถตนเองและแรงสนุบสนุนทางสังคมในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / ศิริพร สนิทนิตย์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
  •  Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors / จีริสุดา คำสีเขียว
  •  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวิทยาโมเลกุลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ / วันชนะ สืบไวย, วิรุจน์ คุณกิตติ
24.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 4)
  Barcode: 003905
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างการหนีบท่อระบายเลือด 1 ชั่วโมงและการไม่หนีบท่อระบายเลือด / ชัยพร ทีฆเสนีย์, วีระชัย โควสุวรรณ
  •  การผ่าตัดโรคนิ่วถุงน้ำดีชนิดไม่อักเสบด้วยกล้องวีดีทัศน์แผลเดียวแบบผู้ป่วยนอก: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ / ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
  •  คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบุวลำภู / เศรษฐพล เจริญรักษ์
  •  ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวานและคลินิกเบาหวานเข็มข้น โรงพยาบาลมหาสารคาม / จิราพร พิลัยกุล, กิตติศักดิ์
  •  การสำรวจการสั่งจ่ายยาลดไขมันในเลือดกลุ่มนอกบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง / ณัฐนิช สัมจันทร์
  •  รายงานเบื้องต้นกรณีความชุกของภาวะดื้อยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำจากการศึกษาในสถาบันเดียว / บูรพา ปุสธรรม
  •  ผลการนวดจุดฝังเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังต่ออาการคัดจมูกในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางจมูก / ปวริศา ภักดีไทย
  •  การศึกษาเบื้องต้นของการตอบสนองของการระบายอากาศขณะออกกำลังกายสูงสุดในประชากรไทยสุขภาพ / ธิชานนท์ พรหมศรีสุข และคณะ
  •  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสมารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ / จินตนา สุวิทวัส
  •  การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ / รัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์, อำนวยคำตื้อ
  •  การคัดกรองภาวะสองเสื่อมและภาวะในการดูแลตนเองในผู้งสูงอายุ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ศิริทิพย์ คำฟู
  •  อัตวินิบาตกรรม: ศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น / อัมพร แจ่มสุวรรณ
25.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 6)
  Barcode: 004089
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
26.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 29 ฉบับที่ 5)
  Barcode: 003904
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ความคุ้มค่าในการเตรียมเลือดเพื่อผ่าตัดวิธีผิดปกติ (routine cross-match) สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกในกรณีไม่เร่งด่วน / กัญญา พานิชกุล
  •  ความสัมพันธ์ของพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในผู้ใหญ่วัยกลางคนโดยการใช้แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณและการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง / โสรยา มณีโสภา
  •  การศึกษานำร่องของความสามารถในการออกกำลังกายสูงสุดและจุดเริ่มล้าในประชากรไทย / ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช และคณะ
  •  การผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลในผู้ป่วยเบาหวานใน หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / วริสรา ลุวีระ, เสาวนันท์ บำเรอราช
BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศรีนครินทร์เวชสา..
Bib 13399108176
Registered ULIB  Copyright 2015. uMedia v3