เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย = The Thaiperioperative nurses association journal
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง The Thai perioperative nurses association journal
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, 2539-
 เลขเรียก (หาบนชั้น) SERIALS
 Frequency ราย 6 เดือน
 หมายเหตุ ปี 2549-2550 งดพิมพ์
 หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อจาก วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
 ISSN 0859-4295
 ห้องสมุดมี ปีที่ 3 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.53);ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.53);ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.54;ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.47;ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51;ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.51;ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52;ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.52;ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.54);ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555);ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555);ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.57)
 หัวเรื่อง สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย--วารสาร
 หัวเรื่อง การพยาบาลศัลยศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลของการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์อย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ดูแลเด็กที่มารับการผ่าตัดแบบไม่พักค้างในโรงพยาบาล [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนในห้องผ่าตัด [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร อุปกรณ์โยกกระดกมดลูกสำหรับเด็ก [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การประดิษฐ์ถุงเก็บชิ้นเนื้อรามาธิบดีสำหรับก้อนเนื้องอกของรังไข่ในการผ่าตัดส่องกล้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบโดยวิธีส่องกล้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การนำหลักธรรมมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด [(SERIALS)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมีความจำป็นหรือไม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร บาบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการเตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้ข้อต่อตัวที่เชื่อมสายน้ำออกวัดปริมาณสารละลายออกในผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยในการทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล โพธารามในปีงบประมาณ 2551-2553 [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ไม้รองแขนผู้ช่วยถือกล้อง [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร เครื่องมือจับผนังช่องคลอด [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การดูแลผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับนัดผู้ป่วยผ่าตัด "Decha Progaram" ต่อการลอระยะเวลาในการรับนัดผ่าตัดและการบริหารจัดการผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของพยาบาลชำนาญการประจำห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้ [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร อุปกรณ์ดูดน้ำระหว่างการผ่าตัด Arthroscopy จากฝาขวด suction แก้ว [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผ้าม่านสำหรับเลาะเนื้อเยื่อ [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร กระบอกสูบแบบซิลิโคน [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน: บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ขาดระบายควันจากการผ่าตัดกล้องทางช่องท้อง [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยขณะผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ผ้าคลุมปลอกคอป้องกันรังสีต่อมธัยรอยด์ [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ความเครียดและสถานะการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วยขณะรอผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การกระทำโดยประมาณ/การปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร การเข้าถึงบริการของห้องผ่าตัด: บทบาทพยาบาทห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร บทบาทพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา: Lamellar Keratoplasty [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร บทบาทของพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีชีวิตผ่าตัดบริจาคไตผ่านกล้อง [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร โรคพาร์กินสัน: วิทยาทันสมัยกับบทบาทห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลื่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ความสุขในชีวิตการทำงาน [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร แผลไหม้ในผู้ป่วยศัลยกรรม:พยาบาลห้องผ่าตัดจะสามารถป้องกันการเกิดแผลไหม้อย่างไร [(SERIALS ปีที่ 7 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระดับทุติยะภูมิ [(SERIALS ปีที่ 7 ฉบับที่ 1)]
 เชื่อมโยง* 500001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารพยาบาห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.3 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารสมาคมการพยาบาลผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.4 ฉ.1 (ม.ค.0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.5 ฉ.1 (ม.ค.-ม0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.7 ฉ.1 ม.ค.มิ.ค.57 (003826).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ป.3 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง* วารสารสมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.5 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 550001.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ (วารสาร)
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00567
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
2.
วารสาร
(SERIALS)
  Barcode: 00843
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง / ชุติพร วชิรธนากร
  •  ผลของการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์อย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ดูแลเด็กที่มารับการผ่าตัดแบบไม่พักค้างในโรงพยาบาล / กุลวรา คุปรัตน์
  •  การใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนในห้องผ่าตัด / กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
  •  อุปกรณ์โยกกระดกมดลูกสำหรับเด็ก / นัฎยา พรมาลัยรุ่งเรือง
  •  การประดิษฐ์ถุงเก็บชิ้นเนื้อรามาธิบดีสำหรับก้อนเนื้องอกของรังไข่ในการผ่าตัดส่องกล้อง / นงนาจ แก้วใจ
  •  การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบโดยวิธีส่องกล้อง / ปาณิสา วลัยวรางกูร
  •  การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นราพร พุทธวงศ์
  •  การนำหลักธรรมมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด / อาภา โลจายะ
3.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 1 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001525
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
4.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 001526
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
5.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001527
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
6.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 001528
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
7.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001452
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมีความจำป็นหรือไม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต / เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ และคณะ
  •  บาบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการเตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / เบญญาภา ภู่ประพันธ์
  •  บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง / เพชรรินทร รุ่งนิรันดร์นนท์
  •  ผลการใช้ข้อต่อตัวที่เชื่อมสายน้ำออกวัดปริมาณสารละลายออกในผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก / กศราพร ชื่นจิตต์ศิริ
  •  การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยในการทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล โพธารามในปีงบประมาณ 2551-2553 / สุพัตรา แตงฮ้อ และคณะ
  •  ไม้รองแขนผู้ช่วยถือกล้อง / เพชรรินทร รุ่งนิรันดร์นนท์
  •  เครื่องมือจับผนังช่องคลอด / นัฎยา พรมาลัยรุ่งเรือง
8.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
  Barcode: 002060
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การดูแลผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด / ศิริพร พุทธรังษี
  •  ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับนัดผู้ป่วยผ่าตัด "Decha Progaram" ต่อการลอระยะเวลาในการรับนัดผ่าตัดและการบริหารจัดการผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี / สุลักขณา จันทวีสุข และคณะ
  •  ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของพยาบาลชำนาญการประจำห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้ / อรุณศรี ชัยทอง, นงนุช บุญยัง
  •  อุปกรณ์ดูดน้ำระหว่างการผ่าตัด Arthroscopy จากฝาขวด suction แก้ว / เพชรรินทร รุ่งนิรันดร์นนท์, มาโนช มะปรางทอง
  •  ผ้าม่านสำหรับเลาะเนื้อเยื่อ / ผ่องศรี กิจสมชีพ, วรรณวิมล คงสุวรรณ
  •  กระบอกสูบแบบซิลิโคน / ณัฏฐ์ศิริ อนุรพันธ์
9.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 002736
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การเข้าถึงบริการของห้องผ่าตัด: บทบาทพยาบาทห้องผ่าตัด / ศิริพร พุทธรังษี
  •  บทบาทพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา: Lamellar Keratoplasty / มกรมาส อนันตบูรณะ
  •  บทบาทของพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีชีวิตผ่าตัดบริจาคไตผ่านกล้อง / ศิริพร คล้ายทิม
  •  โรคพาร์กินสัน: วิทยาทันสมัยกับบทบาทห้องผ่าตัด / อมรรัตน์ อนทร์แย้ม
  •  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลื่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา / กันยารัตน์ เกรียงยงค์, วารุณี ศรีพรรณ
  •  แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ความสุขในชีวิตการทำงาน / พินิจ ปรีชานนท์
10.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 7 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 003826
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  แผลไหม้ในผู้ป่วยศัลยกรรม:พยาบาลห้องผ่าตัดจะสามารถป้องกันการเกิดแผลไหม้อย่างไร / รุ้งระวี นารีเจริญ
  •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระดับทุติยะภูมิ / วรากร ประดับกุล
  •  ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของบิดาหรือมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ในหน่วยผ่าตัดศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลศิริราช / กรองแก้ว กุศลสถาพร
  •  ผลของการให้ความอบอุ่นร่างกายแก่ผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดต่ออุณหภูมิหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางสูติ - นรีเวช / ชุลีพร วชิวธนากร
  •  การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องชนิดตัน / วาทินี เธียรสุคนธ์
11.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 9 ฉบับที่ 1)
  Barcode: 001524
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
12.
วารสาร
(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)
  Barcode: 002737
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
>ชั้นวารสาร
บนชั้น
  ขอยืม
มีดรรชนีวารสาร
  •  การผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน: บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด / ดวงรัตน์ ดวงเนตร
  •  ขาดระบายควันจากการผ่าตัดกล้องทางช่องท้อง / ศรีสุดา พีรวณิชกุล
  •  อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยขณะผ่าตัด / ฐิติมา จำนงศ์เลิศ
  •  ผ้าคลุมปลอกคอป้องกันรังสีต่อมธัยรอยด์ / เพชรรินทร รุ่งนิรันดร์นนท์
  •  ความเครียดและสถานะการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วยขณะรอผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา / ปทุมา ใจอารีย์, มณฑา วรรณะ
  •  การกระทำโดยประมาณ/การปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ / สุวัฒน์ มาฆะวงศ์
BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารสมาคมพยาบา..
Bib 13399108099
Registered ULIB  Copyright 2015. uMedia v3