เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  

 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย = The Thaiperioperative nurses association journal
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Thai perioperative nurses association journal
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, 2539-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  ราย 6 เดือน
 หมายเหตุ  ปี 2549-2550 งดพิมพ์
 หมายเหตุ  เปลี่ยนชื่อจาก วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
 ISSN  0859-4295
 ห้องสมุดมี  ULIBM ปีที่ 3 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.53) ;ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.53) ;ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.54 ;ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51 ;ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.51 ;ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52 ;ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.52 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.54) ;ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) ;ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) ;ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.57) ;ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค. 57)
 หัวเรื่อง  สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย--วารสาร
 หัวเรื่อง  การพยาบาลศัลยศาสตร์--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลของการเยี่ยมก่อนผ่าตัดทางโทรศัพท์อย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลในผู้ดูแลเด็กที่มารับการผ่าตัดแบบไม่พักค้างในโรงพยาบาล [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนในห้องผ่าตัด [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร อุปกรณ์โยกกระดกมดลูกสำหรับเด็ก [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การประดิษฐ์ถุงเก็บชิ้นเนื้อรามาธิบดีสำหรับก้อนเนื้องอกของรังไข่ในการผ่าตัดส่องกล้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบโดยวิธีส่องกล้อง [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การนำหลักธรรมมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด [(SERIALS)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมีความจำป็นหรือไม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บาบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการเตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้ข้อต่อตัวที่เชื่อมสายน้ำออกวัดปริมาณสารละลายออกในผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยในการทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล โพธารามในปีงบประมาณ 2551-2553 [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ไม้รองแขนผู้ช่วยถือกล้อง [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร เครื่องมือจับผนังช่องคลอด [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การดูแลผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับนัดผู้ป่วยผ่าตัด "Decha Progaram" ต่อการลอระยะเวลาในการรับนัดผ่าตัดและการบริหารจัดการผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของพยาบาลชำนาญการประจำห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้ [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร อุปกรณ์ดูดน้ำระหว่างการผ่าตัด Arthroscopy จากฝาขวด suction แก้ว [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผ้าม่านสำหรับเลาะเนื้อเยื่อ [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร กระบอกสูบแบบซิลิโคน [(SERIALS ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน: บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ขาดระบายควันจากการผ่าตัดกล้องทางช่องท้อง [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยขณะผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ผ้าคลุมปลอกคอป้องกันรังสีต่อมธัยรอยด์ [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ความเครียดและสถานะการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วยขณะรอผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การกระทำโดยประมาณ/การปฏิบัติมิชอบในการประกอบวิชาชีพ [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 ฉ.2)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร การเข้าถึงบริการของห้องผ่าตัด: บทบาทพยาบาทห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา: Lamellar Keratoplasty [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร บทบาทของพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีชีวิตผ่าตัดบริจาคไตผ่านกล้อง [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร โรคพาร์กินสัน: วิทยาทันสมัยกับบทบาทห้องผ่าตัด [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลื่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ความสุขในชีวิตการทำงาน [(SERIALS ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร แผลไหม้ในผู้ป่วยศัลยกรรม:พยาบาลห้องผ่าตัดจะสามารถป้องกันการเกิดแผลไหม้อย่างไร [(SERIALS ปีที่ 7 ฉบับที่ 1)]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระดับทุติยะภูมิ [(SERIALS ปีที่ 7 ฉบับที่ 1)]
 เชื่อมโยง*  500001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารพยาบาห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.3 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมการพยาบาลผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.4 ฉ.1 (ม.ค.0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.5 ฉ.1 (ม.ค.-ม0001.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.7 ฉ.1 ม.ค.มิ.ค.57 (003826).pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.7 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค.57)004625.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ป.3 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค.53.pdf (สารบัญวารสาร)
 เชื่อมโยง*  วารสารสมาคมห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ป.5 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 550001.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.47
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.51
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.52
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
ARRIVED
items = 2
ปีที่ 3 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.53)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

8 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.54
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

7 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.54)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

6 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค. 57)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร

5 ดรรชนี

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วารสารสมาคมพยาบา..
Bib 13399108099

 
 
  Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. uMedia v3